جو هاشمی امروز غذای اصلی میگو لابستر

کاشت در صورت امکان باید با کاشت انجام شود و  عمق کاشت به گونه ای تنظیم می شود که رطوبت و هوادهی کافی برای جوانه زنی فراهم شود و برای جوانه زنی خوب، مناسب است عمق کاشت را 3-5 سانتی متر تنظیم کنید.

می توان آن را کمتر در زمین های زیرین و آبی که پنجه زنی زیاد است کاشت.

آبیاری
به طور کلی، آبیاری در شرایط عادی در منطقه دریای اژه مورد نیاز نیست و با این حال، آب مورد نیاز جو باید با آب آبیاری در طول دوره توسعه که بارندگی کافی نیست تامین شود و اگر قرار است جو آبیاری شود، آب اول تا ساقه بلند شود.

دو آب داده می شود که آب دوم در مرحله تولید شیر است و اگر قرار است فقط یک آب داده شود، آبیاری باید در مرحله تولید شیر انجام شود.

کنترل علف های هرز
علف های هرز دیده شده در مزارع جو هاشمی امروز بر دو نوع باریک برگ و پهن برگ هستند و از آنجایی که جو گیاهی با برگ های باریک است، کنترل علف های هرز باریک برگ در مقایسه با علف های هرز پهن برگ دشوار و پرهزینه است.

جو هاشمی امروز

مبارزه شیمیایی برای علف های هرز ظاهر شده در مزارع با توجه به منطقه ساده ترین و دقیق ترین است.

در این راستا استفاده از سموم علف‌های هرز مجاز توصیه می‌شود و یولاف وحشی، علف پرندگان، علف هرز، دم روباهی مهمترین علفهای هرز باریک برگ در جو هستند.

سمپاشی باید با علف کش هایی که مواد موثره آنها دیفنزوکوات، دیکلوفوب متیل، فلامپروپ ایزوپروپیل، فنوکساپروپ-پی اتیل، ترالکوکسیدیم، کلودینافوپ پروپارگیل است انجام شود.

خردل وحشی، عاج، زردچوبه، علف چسبنده، علف روستایی و بابونه مهمترین علفهای هرز پهن برگ هستند که در مزارع جو مشاهده می شوند و باید با علف کش هایی که مواد موثره آن آمین 2،4-D، استر 2،4-D و MCPA است اسپری شود.

ذخیره سازی و حفاظت
انبار مورد استفاده برای ذخیره سازی جو؛ باید مکانی خشک، مطبوع و روشن باشد که رطوبت دریافت نکند و نسبت آب جو آورده شده به انبار باید زیر 13 درصد باشد و دمای محصول برای نگهداری باید کمتر از 15 درجه سانتیگراد باشد.

در زیر این دما فعالیت آفات انباری کاهش می یابد و برای اینکه باعث فحلی نشود، دانه خارجی در جو برای قرار دادن در انبار نباشد.